Dla ucznia Wprowadzenie Skala ocen Najczęściej zadawane pytania Zawody I stopnia Obsługa systemu informatycznego Redagowanie rozwiązań Skanowanie rozwiązań Zawody II i III stopnia Przebieg Składanie odwołań Materiały przygotowawcze Zadania z ubiegłych olimpiad Książki Strony internetowe Obozy Naukowe Artykuły Inne
Składanie odwołań

Każde z rozwiązań zadań zawodów II i III stopnia jest sprawdzane niezależnie przez co najmniej dwie osoby. W przypadku, gdy wyniki sprawdzeń różnią się, ocena jest dyskutowana i bardzo często konsultowana z kolejnymi osobami. Należy się więc spodziewać, że zadania są w bardzo znaczącej większości sprawdzone poprawnie. Niemniej jednak w przypadku przekonania, że rozwiązanie zasługuję na wyższą ocenę, uczeń może złożyć odwołanie.

Uczestnicy mają dostęp do skanów za pomocą systemu internetowego. Odwołanie musi być merytoryczne, to znaczy zawierać argumenty, które uzasadniają wyższą ocenę. Jeśli odwołanie nie jest merytoryczne, może nie zostać rozpatrzone.

W przypadku, gdy uczestnikowi wydaje się, że rozwiązanie jest w pełni poprawne, a ocena nie jest maksymalna, zachęcamy w pierwszej kolejności do ponownego przejrzenia skanu pracy i ewentualnego skonsultowania się z nauczycielem lub inną doświadczoną osobą w poszukiwaniu błędu. Jeśli nadal rozwiązanie wygląda na w pełni poprawne, to w odwołaniu należy dokładnie opisać swoje rozwiązanie. W szczególności, gdy praca jest mało czytelna lub słabo zredagowana, należy szczególną uwagę zwrócić, aby komisja odwoławcza zrozumiała, o co chodziło uczestnikowi.

Może zdarzyć się, że uczestnik jest świadom błędu, który popełnił, ale uważa, że nie powinien on być karany tak surowo. Zwracamy uwagę, że komisja posługuje się jednolitymi kryteriami oceniania, które nie będą zmieniane. Należy pamiętać również, że jeśli zadanie nie zostanie uznane za poprawnie rozwiązane, to można otrzymać co najwyżej 2 punkty. Ocena 5 punktów jest przyznawana jedynie za drobne usterki. Przypominamy też, że skala ocen przewiduje, że jeśli rozwiązane jest mniej niż połowa zadania, to przyznaje się 0 punktów. Niemniej, jednak jeśli uczestnik uważa, że ocena jest zbyt niska, to powinien w swoim odwołaniu dokładnie opisać swoje rozwiązanie, swój błąd i uzasadnić, dlaczego ocena powinna być wyższa.

Uczestnik może być świadomy, że nie rozwiązał zadania, ale liczy na dwa punkty za poczynione obserwacje. Wówczas w odwołaniu należy opisać swoje obserwacje i wyjaśnić jak dokończyć rozwiązanie. Przypominamy, że dodatnią ocenę można uzyskać tylko, jeśli rozwiązano poprawnie co najmniej połowę zadania. Szanse na pozytywne rozpatrzenie tego typu odwołania są głównie w przypadku, gdy jest to zaczyn rozwiązania istotnie innego od rozwiązań większości uczestników, które mogło umknąć uwadze sprawdzających.

Odpowiedź na odwołanie będzie dostępna w systemie internetowym po rozpatrzeniu odwołań wszystkich uczestników, równocześnie z publikacją listy zakwalifikowanych do zawodów III stopnia lub też ostatecznych wyników Olimpiady.